ลงทะเบียน
Register
Objectives วัตถุประสงค์
โครงการ “เดินวิ่ง APK Running ครั้งที่ 1” APK Running 2019
จัดขึ้น เพื่อระดมทุนนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่


# เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้าสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่าคณะทันตแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

# เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทฯและธุรกิจไม้ยางพาราให้เป็นที่รู้จัก

# ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานของบริษัทฯ และประชาชนทั่วไป

# เสริมสร้างและสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและประชาชนทั่วไป
ประเภท Categories
เส้นทาง Map